ព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំលើកទី៤៣នៃក្រុមការងារអាស៊ាន ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

កិច្ចប្រជុំលើកទី៤៣នៃក្រុមការងារអាស៊ាន ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  នឹងប្រារព្ធទៅនៅថ្ងៃទី ២៥ ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ នៅខេត្តសៀមរាប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

25/02/2014 8:15 to 28/02/2014 5:0
Registration now!