ទំនាក់ទំនង

  • Tel: 012 26 15 36 (Hotline): 012 807 346
  • E-mail: [email protected]
  • Website: www.cambodiaip.gov.kh
  • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, ឡូត៌លេខ ១៩-៦១ វិថីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (១១៣បេ), ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា