ព្រឹត្តិការណ៍

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមជម្រាបជួន លោក-លោកស្រីជាម្ចាស់ជាម្ចាសម៉ាក ឬជាភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ម៉ាកទាំងអស់ មេតាជ្រាបថាៈ យោងតាមច្បាប់ស្តីពី ម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ មាត្រា ៧ និងមាតា ១៦

 

05/01/2015 2:0 to 05/01/2015 2:0
Registration now!